Yararlı Bilgiler & Kamu İhale Mevzuatı

 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına uygun olarak kamu kurum ve kuruluşlarından iş alan alt işverenin işyerlerinde çalışan işçileri kapsayacak olan toplu iş sözleşmesinin 18/10/2012 tarih ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yürütülmesi ve sonuçlandırılması için merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) veya Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ)’nın alt işveren tarafından yetkilendirilmesinin şekline ve içeriğine ilişkin hususları düzenleyen esas ve usuller için TIKLAYINIZ

 • Şirket bölünmelerinin kamu ihale mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesine yönelik Kamu İhale Kurulunun 2016/DK.D-10 sayılı kararına yönelik ayrıntılı çalışmalarımız tamamlandı. Anılan Kurul Kararı için TIKLAYINIZ

 • Mal alımı, hizmet ve danışmanlık hizmetleri ile yapım işlerine ilişkin sözleşmelerde, gecikme cezasının hesaplanmasında sözleşme bedeli olarak ilk sözleşme bedelinin esas alınması gerektiğine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararı için TIKLAYINIZ

 • İş deneyimini teşvik etmek üzere mezuniyet belgesi sunulması durumunda, mezuniyetten sonra geçen süreye ilişkin deneyimin tespitine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararı için TIKLAYINIZ

 • Fiyat avantajı zorunlu ürünler listesi güncellendi. Görmek İçin TIKLAYINIZ

 • Kamu ihale mevzuatı değişiklikleri 25 Ocak 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Değişiklikler için TIKLAYINIZ

 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 25 Ocak 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Görmek İçin TIKLAYINIZ

 • Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikâyet başvuruları konusunda değişiklikler yapıldı. İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2016 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%9,94) arttırılarak güncellenmiştir. 2017/1 sayılı Kamu İhale Tebliği, 21 Ocak 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Tebliğ için TIKLAYINIZ

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında farklı uygulamalar ihalelerde belirsizlik yaratmaktadır. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu sebebiyle soruşturup takipsizlik kararı verilen firmaların durumu konusunda farklı uygulamalar yapılmaktadır. Konuya yönelik ayrıntılı değerlendirme için info@hukukbenefit.com mail adresi veya telefon numaralarımızdan randevu alarak hukuk büromuza başvurabilirsiniz.

 • 680 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir:“Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.”

 • Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilen “Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2019)” yayımlandı. Okumak için TIKLAYINIZ

 • Kamu İhale Kurulu’nun itirazen şikayet başvurularını ehliyet yönünden retteddiği kararların önemli bir kısmı iptal edilmektedir. Benefit Hukuk Bürosu, Kamu İhaleleri Çalışma Grubu’nca itirazen şikayet başvurularında ehliyet hususuna yönelik kapsamlı çalışma tamamlandı. Emsal kararlar görmek için TIKLAYINIZ

 • Danıştay teknik şartnameye uygunluk olmadığı ileri sürülen ürünün incelenmesinin teknik ve özel bilgiyi gerektirdiği ve şartname kriterlerini sağlayıp sağlamadığının uzman kişi ya da kişilerce değerlendirilmesi gerektiğine karar vermiştir. Kararda; Kamu İhale Kurulunun uyuşmazlıkla ilgili teknik görüş almaksızın, bu konudaki takdir ve sorumluluğun ihaleyi yapan idarede olduğu; demonstrasyonun uzman üyeler nezaretinde gerçekleştirildiği ve tutanakların tutulduğu, başka bir anlatımla incelemede usulî eksiklik bulunmadığı belirtilerek tesis edilen itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığına karar verilmiştir. Kararı Görmek İçin TIKLAYINIZ

 • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, yeni ihale dönemi için ihale dokümanlarında belirlenecek işçi ücretleri ve verilecek sosyal hakların, ihale sözleşmesinin bitimi sonucu artık hükmü kalmamış olan toplu iş sözleşmesiyle verilen ücret artışı ve sosyal hak farklarının eklenerek mi yoksa her yıl olduğu gibi sadece asgari ücret ve % fazlası olarak mı belirleneceği hususunda tereddütlerin giderilmesi amacıyla hazırlanan “Yeni İhalelerde Toplu İş Sözleşmelerinin İşçi Ücretleri Üzerindeki Etkisi” konulu genel yazı için TIKLAYINIZ

 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği hizmet alımı ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi” çerçevesinde belirtilen fiyat dışı unsurlar esas alınarak değerlendirme yapılır. EKAP sisteminde hizmet ihalelerinde eşit teklif veren isteklilerin 63 üncü madde çerçevesinde değerlendirme işlemlerinin yapılabilmesine ilişkin ekranlar kullanıma açılmış olup konuya Kılavuz yayımlanmıştır. Kılavuz için TIKLAYINIZ

 • Kamu İhale Kurumu elektronik ortamda beyan alınarak gerçekleştirilen ihalelere yönelik kılavuz yayımladı.Kılavuz için TIKLAYINIZ

 • Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu bildirilen firmalara yönelik Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişiklik ve uygulamada karşılaşılan sorunlar;

  Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişiklikle “Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler” doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacaktır.

  30/10/2016 tarihli ve 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasına (g) bendi eklendi. Yine aynı maddeye eklenen beşinci fıkra ile  (g) bendindeki bildirimlere ilişkin usul ve esasların Bakanlar Kurulunca belirleneceği kararlaştırılmıştır. Ancak yapılan kanun değişikliği yürürlüğe girmesine karşın Usul ve esaslar henüz yayımlanmaması uygulama açısında bir kısım sorunları da beraberinde getirmeye başladı. Konuya yönelik Kamu İhale Kurumu ve ilgili kurumların uygulamayı yönlendirici bir karar almaması farklı uygulamaları ortaya çıkarabilmektedir. Bu kapsamda, Benefit Hukuk Bürosu’nun farklı uygulamalara yönelik olarak hukuki girişimlerde bulunulabilmesi için danışmanlık hizmetleri mevcuttur.


 • 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da, Ar-Ge hizmetlerine yönelik farklı destekler ve istisnalar söz konusu. Bu hususlara yönelik  Tebliğlere ulaşmak için TIKLAYINIZ

 • Avrupa Birliği kamu alım piyasasına ilişkin veriler yayımlandı. Görmek için TIKLAYINIZ

 • Avrupa Komisyonu kamu alımlarının stratejik amaçla kullanılmasına yönelik çalışmayı yayımladı. TIKLAYINIZ

 • Fiyat avantajı tanınması zorunlu olan orta ve yüksek teknoloji sanayi ürünleri listesi. TIKLAYINIZ

 • 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Malı Tebliği . TIKLAYINIZ

 • Fiyat avantajı tanınması zorunlu olan ortak ve yüksek teknoloji sanayi ürünlerin listesi yayımlandı. Ürünler listesine Kamu İhale Kurumunun internet sayfasından ulaşabilirsiniz. TIKLAYINIZ

 • EKAP üzerinden Tebligat Uygulaması Başladı.

 • TOBB tarafından Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Esaslar yayımlandı.TIKLAYINIZ

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35), 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. TIKLAYINIZ

 • EKAP’ta  iş deneyim belgelerinin kayıt ve sorgulamasına yönelik uygulama başlatılmıştır. Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Yorum yazın